Oferta publica privind condițiile de prestare a service-ului „Tips.md”.

  

Societatea cu răspundere limitată "Tips Online" SRL , denumită în continuare „Procesator” și B .C. „Moldova Agroindbank” , Licența generală a Băncii Centrale pentru operațiuni bancare din 23.02.2018 nr. 004506 , denumită în continuare „Banca”, propun persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu să încheie prezentul Contract privind condițiile de utilizare a service-ului „Tips.md” (denumit în continuare „Contract”) în condițiile expuse mai jos.

 

PREAMBUL

La încheierea Contractului, Părțile vor ține cont de următoarele circumstanțe: 

Banca, este un operator de transfer al mijloacelor bănești. Procesatorul, este organizația-titulară a drepturilor de autor și dezvoltator al complexului specializat de hardware și software (software al service-ului „Tips.md”), destinat, în special, să asigure recepționarea și expedierea mijloacelor electronice de plată de către persoanele fizice prin implementarea interacțiunii informațional-tehnologice între participanții la decontări. Interacțiunea dintre Bancă și Procesator în scopul executării obligațiilor ce le revin în baza Contractului este reglementată de un contract separat încheiat între aceștia nr. __________ din _____________, executarea de către Bancă a prevederilor Contractului este direct legată de funcționalitatea și capacitățile tehnologice ale Service-ului „Tips.md”.

 

În textul prezentului Contract, termenii de mai jos au următorul înțeles, în același timp fiecare termen definit în Contract, își păstrează sensul indiferent de locul în care este întâlnit în Contract, iar cuvintele la singular includ pluralul și viceversa:   

 

       Banca emitenta - instituție de credit autorizata în conformitate cu legislația să emită Card; 

       Card - un instrument de plată fără numerar, care este un mijloc electronic de plată, destinat Deținătorului de card să efectueze tranzacții cu mijloace bănești deținute de Banca emitentă, în conformitate cu contractul încheiat între Banca emitentă și Deținătorul de card.;  

       Deținător de card - persoană fizică pe numele căreia a fost emis cardul de către Banca emitentă; 

       Beneficiar - o persoană fizică cu capacitate de exercițiu, care utilizează funcționalitatea Site-ului și care a încheiat prezentul Contract și intenționează să accepte un Transfer pe Card; 

       Contul personal – secțiunea personală a Beneficiarului pe Site, care face parte din infrastructura software a Service-ului „Tips.md”, unde Beneficiarul poate gestiona Service-ul, care include datele confidențiale ale Beneficiarului (inclusiv datele cu caracter personal) și alte informații în cadrul interacțiunii dintre părți în baza prezentului Contract. Beneficiarul este singurul responsabil pentru corespunderea conținutului informațiilor postate în Contul personal legislației în vigoare; 

       Sisteme de plată SP (ПС) – sisteme internaționale de plată

       Expeditor – o persoană fizică cu capacitate de exercițiu care utilizează Cardul pentru a transfera mijloace bănești în favoarea Beneficiarului, fără numerar, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu prezentul Contract; 

       Transfer – mijloace bănești transferate către Beneficiar în baza Instrucțiunilor Expeditorului, care a încheiat prezentul Contract; 

       Pagina de plată a Service-ului - interfața Service-ului, plasată pe Site, utilizată de către Expeditor pentru a introduce detaliile Cardului și pentru a întocmi și transmite Instrucțiunea;

       Instrucțiune – un ordin din partea Expeditorului pentru ca Banca să efectueze un transfer fără numerar către Beneficiar pe baza informațiilor furnizate de Expeditor și de Procesator; 

       Regulile SP (ПС) - un document (un set de documente) care conține condițiile de participare la sistemul de plăți, de efectuare a transferului de mijloace bănești, de prestare a serviciilor de infrastructură de plată și alte condiții stabilite de către operatorul sistemului de plăți în conformitate cu legislația în vigoare;

       Înregistrarea este furnizarea de către Beneficiar a datelor solicitate în temeiul prezentului Contract Procesatorului prin introducerea acestora pe Site în vederea utilizării Service-ului, care include în special detaliile Cardului pentru creditarea Transferurilor, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail; 

       Link de referință - un link către Site care permite Expeditorului să introducă informații despre suma Transferului și detaliile Cardului Expeditorului prin completarea formularului din pagina de plată a Service-ului; 

       Site - resursă Internet/resurse Internet ale Procesatorului, amplasate în rețeaua Internet la următoarele adrese: https://Tips.md, https://itips.md, precum și software-ul instalat pe dispozitivul mobil (telefon și/sau tabletă PC și/sau player portabil și/sau alt dispozitiv care suportă instalarea unui astfel de software) al Beneficiarului, care permite Beneficiarului să indice detaliile Cardului pentru creditarea Transferului și permite Expeditorului să efectueze Transferul către Beneficiar, fiind parte de interfață a Serviciului „tips.md”; 

       Service-ul Tips.md („Service”) - un complex software și hardware, accesul la care este asigurat de funcționalitatea Site-ului, care permite Expeditorului să efectueze Transferuri și Beneficiarului să crediteze suma Transferului pe Cardul înregistrat în Service, drepturile exclusive asupra căruia aparțin Procesatorului.

       Parte – Procesatorul, Banca, Expeditorul sau Beneficiarul în dependență de context; 

       Serviciile Service-ului (Serviciile) - servicii de informare și interacțiune tehnologică pentru a oferi Beneficiarului și (sau) Expeditorului funcționalitatea Site-ului care permite Expeditorului să efectueze un Transfer și Beneficiarului să primească suma Transferului în formă fără numerar prin intermediul Service-ului „Tips.md”. 

 

1.  OBIECTUL CONTRACTULUI

  

1.1. În temeiul prezentului Contract, Procesatorul se obligă, contra cost, să presteze Beneficiarului Servicii, inclusiv colectarea, procesarea și transmiterea de informații privind Transferul, precum și să presteze servicii în domeniul informației și al interacțiunii tehnologice între Expeditor, Beneficiar și Bancă la realizarea Transferurilor efectuate cu ajutorul Cardurilor.

1.2. Banca se angajează să execute Instrucțiunile de transfer și să efectueze decontări între Părți în contul achitării Serviciile Service-ului prevăzute de Contract.  

1.2.1. În cadrul prestării serviciilor Service-ului, Banca efectuează următoarele acțiuni: 

       primirea, prelucrarea și executarea ordinelor de transfer pentru de achitare a Serviciilor Service-ului, precum și efectuarea de Transferuri de pe Cardul Expeditorului către Societatea cu răspundere limitată "Tips Online" SRL ", iar Societatea cu răspundere limitată "Tips Online" SRL , la randul său către Cardul Beneficiarului;

       transferul mijloacelor bănești al Expeditorului către Societatea cu răspundere limitată "Tips Online" SRL ", iar Societatea cu răspundere limitată"Tips Online" SRL, la randul său către Cardul Beneficiarului; 

       returnarea totală sau parțială a mijloacelor Expeditorului pe Cardul Expeditorului, debitate anterior de pe Cardul Expeditorului, în cazurile prevăzute în Contract.

1.3.              Principiul de bază al transferurilor fără numerar în scopul prezentului Contract este caracterul voluntar al acestora. Constrângerea din partea Beneficiarului nu este permisă. Pentru raporturile juridice care apar între Expeditor și Beneficiar la efectuarea unui Transfer prin utilizarea funcționalității Service-ului sunt aplicate normele legislației civile a Republicii Moldova care reglementează transferul de mijloace bănești între persoane fizice cu titlu de donație. Coincidența într-o singură persoană a Expeditorului și a Destinatarului nu este permisă și reprezintă o încălcare a utilizării Service-ului.

1.4.              Relațiile dintre Destinatar și Expeditor care nu au legătură directă cu realizarea Transferurilor prin utilizarea funcționalității Service-ului nu sunt reglementate de prezentul Contract și nu dau naștere nici unei obligații pentru Procesator sau Bancă. Coincidența într-o singură persoană a Expeditorului și a Destinatarului nu este permisă și reprezintă o încălcare a utilizării Service-ului.

1.5.              Părțile au dreptul de a utiliza Service-ul exclusiv în limitele și în scopurile stipulate de Contract.

1.6.              Destinatarul și Expeditorul se angajează să utilizeze Service-ul exclusiv în scopuri personale, care nu sunt legate de desfășurarea activităților antreprenoriale sau de altă natură, inclusiv cele interzise de legislația Republicei Moldova. Destinatarul și Expeditorul, la utilizarea Service-ului și executarea prezentului Contract, se obligă să nu efectueze, direct sau indirect, acțiuni calificate drept dare și/sau primire de mită, mită comercială, abuz de serviciu, precum și acțiuni care încalcă legislația Republicii Moldova, normele internaționale de drept și acordurile internaționale ale Republicii Moldova privind combaterea legalizării (spălării) veniturilor, provenite din infracțiuni  și a altor acțiuni de corupție.

 

2.  MODUL DE INTERACȚIUNE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI  

  

2.1. Prezentul Contract este încheiat sub forma unui contract de adeziune . 

2.2. Acceptarea condițiilor Contractului înseamnă acceptarea deplină și necondiționată de către Beneficiar și/sau Expeditor a tuturor condițiilor Contractului fără nici o excepție și/sau limitare și este echivalentă cu încheierea unui contract bilateral). 

2.3. Modul de executare a prezentului Contract este reglementată exclusiv de dispozițiile Codului civil al R.M.

2.4. Beneficiarul acceptă prezentul Contract după ce l-a citit, prin efectuarea următoarelor acțiuni concludente: 

2.4.1. Realizarea procedurii de Înregistrare pe Site.  

2.4.2. La înregistrare, Beneficiarul furnizează informațiile exacte necesare pentru a utiliza Service-ul.  

2.5. Înregistrarea cu succes de către Beneficiar este considerată ca fiind o acceptare deplină și necondiționată a prezentului Contract. Contractul se consideră încheiat de la data înregistrării Beneficiarului. 

2.6. Expeditorul acceptă prezentul Contract prin îndeplinirea consecutivă a tuturor următoarelor acțiuni concludente: 

2.6.1. Accesarea link-ului de referință furnizat Expeditorului de către Beneficiar. Accesând acest link, Expeditorul confirmă intenția sa de a utiliza Serviciile Service-ului;  

2.6.2.  Familiarizarea cu condițiile prezentului Contract;  

2.6.3. Realizarea transferului cu ajutorul Service-ului. La formarea Instrucțiunii de Transfer Expeditorul prezintă informația necesară pentru prestarea Serviciilor, stabilite prin prezentul Contract. Informațiile trebuie să conțină date veridice. Contractul se consideră încheiat din momentul realizării Instrucțiunii pentru Transfer. 

2.7. Termenul de acceptare a condițiilor Contractului nu este limitat.  

 

3.  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

3.1. Procesatorul este obligat:

3.1.1. Să acorde Părților accesul la Serviciile Service-ului. 

3.1.2. Să asigurare funcționarea corectă și neîntreruptă a hardware-ului propriu, a canalelor de comunicare și a mijloacelor tehnice implicate în Service-ul „Tips.md”.

3.1.3. În regim de timp real să expedieze Beneficiarului o notificare în Contul personal privind Transferul.

3.2. Procesatorul are dreptul:  

3.2.1. Să suspende prestarea Serviciilor Beneficiarului și/sau Expeditor în următoarele cazuri: 

                     în cazul apariției unor circumstanțe independente de voința Părților, care, în opinia Procesatorului, ar putea duce la pierderi substanțiale pentru Procesator, pe durata acestor circumstanțe; 

                     în caz de încălcare de către Beneficiar și/sau Expeditor a oricăreia dintre obligațiile prevăzute de prezentul Contract; 

                     în cazul primirii de la Bancă a unei notificări în legătură cu Beneficiarul, de oprire a procedurilor de solicitare și (sau) Procesatorul nu primește autorizația băncii pentru tranzacțiile realizate cu Cardurile cu scopul de efectua transferul de la Expeditor la Beneficiar; 

                     în cazul în care Procesatorul primește o notificare din partea băncii în legătură cu Beneficiarul și/sau Expeditorul, conform căreia Banca deține informații despre faptul că Beneficiarul și/sau Expeditorul desfășoară activități frauduloase sau alte activități ilegale; 

                     în cazul în care Procesatorul primește o notificare din partea Băncii cu privire la necesitatea de a plăti penalități impuse Băncii de către sistemele internaționale de plată, dacă impunerea penalității s-a datorat unei încălcări a prezentului Contract de către Beneficiar sau Expeditor. Cel târziu în ziua unei astfel de suspendări, Procesatorul notifică Partea prin e-mail sau prin alte mijloace de care dispune Procesatorul, în absența unor detalii de e-mail, indicând motivul suspendării și perioada de suspendare. 

3.2.2. Să solicite Expeditorului și/sau Beneficiarului acordarea de informații cu privire la transferurile efectuate, în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru a respecta cerințele legislației, inclusiv ale legislației privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. 

3.3. Banca se obligă:  

3.3.1.   Să efectueze Transferuri în conformitate cu condițiile prezentului Contract. 

3.3.2.   Să asigurare funcționarea corectă și neîntreruptă a hardware-ului propriu, a canalelor de comunicare și a mijloacelor tehnice implicate în implementarea Service-ului „Tips.md”. 

3.3.3.   să nu perceapă de la Expeditor și/sau Beneficiar comisioane suplimentare legate de executarea Transferurilor care nu sunt prevăzute în prezentul Contract. 

3.4. Beneficiarul se obligă:  

3.4.1.       Să plătească Procesatorului onorariile în mărimea și modul stabilit în conformitate cu compartimentul 4 din prezentul Contract și să plătească sumele specificate în cererile Procesatorului în conformitate cu secțiunea 5 al prezentului Contract.

3.4.2.       să nu impună Expeditorilor cheltuieli suplimentare în legătură cu transferurile efectuate de ei lor cu folosirea Serviciilor Service-ului.

3.5. Expeditorul se obligă:  

3.5.1. Să respecte condițiile prezentului Contract. 

3.6. Acțiunile părților specificate în prezentul Contract și referitoare la obiectul acestuia, dar care nu sunt enumerate în prezenta Secțiune, constituie, de asemenea, obligații ale Părților. Drepturile și obligațiile Părților care nu sunt prevăzute în prezentul Contract sunt stabilite în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

4.  REMUNERAREA PROCESATORULUI ȘI MODUL DE DECONTARE

  

4.1. Remunerarea Procesatorului este comisionul pentru Serviciile prestate ale Serice-ului, dedus în momentul în care se efectuează transferul de la Expeditor Beneficiarului. 

4.2. În cadrul executării prezentului Contract suma minimă a Transferului este de 20,00 (douăzeci) de lei, iar suma maximă a Transferului este de 3000,00 (trei mii) de lei. Modificarea sumei maxime și minime a transferului indicate  în acest punct este posibilă doar cu acordul Părților.

4.3. Comisionul Procesatorului este calculat din suma Transferului și este reținut de bancă în momentul realizării Transferului, iar comisionul procesatorului este calculat folosind metoda matematică de rotunjire până la numere întregi. Suma comisionului Procesatorului, plătită de Beneficiar, este cea indicată mai jos, cu excepția cazului în care se prevede altfel de condițiile speciale (individuale) afișate în Contul personal al Beneficiarului plății și/sau dacă Beneficiarul nu a convenit asupra altor condiții financiare de cooperare cu Procesatorul și/sau cu Banca:

4.3.1. Dacă Banca emitentă a Cardului Beneficiarului este Banca: 

7% (Șapte procente) indiferent de suma transferului. 

4.3.2.  Dacă Banca emitentă a Cardului Beneficiarului o altă Bancă: 

10 % (Zece procente) dacă suma Transferului este mai mare sau egală cu 100,00 (una sută) lei.

10 % (Zece procente) și 10,00 (Zece) lei dacă suma Transferului este mai mică de 100,00 (una sută) lei.

4.3.3. În cazul prevăzut de p. 4.6. al Contractului:

10 % (Zece procente) indiferent de suma Transferului , precum și ) și 10,00 (Zece) lei la introducerea de către beneficiar a mijloacelor bănești în sumă mai mică de 100,00 (una sută) lei pe Card, de către Banca-emitent care nu este Banca și Banca-emitent a Cardului Beneficiarului.

4.4. Sumele Transferurilor sunt transferate de Bancă pe Cardul Beneficiarului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea Instrucțiunii, cu deducerea Comisionului Procesatorului, dacă Beneficiarul nu a inițiat procedura specială de transmitere a Instrucțiunii în conformitate cu p. 4.3. din Contract. 

4.5. În cazul în care Beneficiarul a activat funcția de „Acumulare”, sumele transferate ale Transferului sau Transferurilor către Cardul Beneficiarului se efectuează prin apăsarea de către Beneficiar a butonului „Primire” sau „Transfer” din Contul personal, până la momentul indicat suma totală a Transferurilor către Beneficiar este însumată și reflectată în Contul personal ca sold total al Beneficiarului. Beneficiarul poate transfera, în orice moment, mijloacele bănești pe Cardul Beneficiarului printr-o singură plată în termen de cel mult 720 (șapte sute douăzeci) de zile calendaristice de la primirea primului transfer efectuat după activarea funcției de „Acumulare”. În cazul în care Beneficiarul nu a inițiat retragerea pe Card, în ultima zi a perioadei specificate, suma acumulată a Transferurilor va fi transferată de către Bancă pe Cardul Beneficiarului. Termenul de creditare a Cardului este de trei (3) zile lucrătoare. De la data primirii primului Transfer, după fiecare retragere, Beneficiarul are din nou 720 (șapte sute douăzeci) de zile pentru a acumula Transferurile. Modul de activare și dezactivare a funcției „Acumulare” se realizează în conformitate cu punctul 4.5.1 din Contract. 

4.5.1. Funcția de „Acumulare” economisire este activată în mod implicit la încheierea prezentului Contract. Dezactivarea corespunzătoare a funcției de „Acumulare” este posibilă în orice moment la discreția Beneficiarului în Contul personal după finalizarea înregistrării Cardului în Service.

4.6. În cazul în care Banca nu poate efectua Transferul pe Cardul Beneficiarului din cauza invalidității Cardului respectiv și/sau a absenței Cardului ales de Beneficiar, iar Beneficiarul nu remediază aceste circumstanțe în termen de 720 (șapte sute douăzeci) de zile de la data transmiterii Instrucțiunii, Banca va returna transferul expeditorului în ultima zi a perioadei indicate. 

4.7. În cazul în care Banca percepe de la Procesator sumele reținute sub formă de penalități pentru operațiunile efectuate cu încălcarea prezentului Contract, a legislației aplicabile și a reglementărilor UIP privind operațiunile de transfer, declarate de Băncile-emitente ca nefiind efectuate de către Deținătorul de Card, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea solicitării Procesatorului, să restituie ultimului sumele plătite Băncii cu titlu de reținere

 

 

 

5.  CONDIȚII FINANCIARE

  

5.1. Expeditorul are dreptul să efectueze un Transfer în favoarea Beneficiarului în suma stabilită chiar de către Expeditor, introducând suma transferului pe Pagina de plată a Service-ului.  

5.2. Odată ce Banca a fost informată de către Procesator despre necesitatea transferării sumei Transferului pe Cardul Beneficiarului, returnarea totală sau parțială a sumei Transferului pe Cardul Expeditorului este imposibilă.

5.3. În cazul executării cu succes a Instrucțiunii de Transfer, Expeditorul care dorește să anuleze această Instrucțiune de Transfer/ să restituie mijloacele bănești, trebuie să îndeplinească de sine stătător documentele pentru a confirma această anulare și să se adreseze Băncii emitente respective.  

  

6.  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ȘI MODUL DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

  

6.1.  În cazul în care Părțile nu își îndeplinesc sau își îndeplinesc în mod necorespunzător obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract, acestea sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova  și cu prezentul Contract. 

6.2. Banca poartă răspundere pentru îndeplinirea obligațiilor ce asumate, legate de realizarea transferurilor în conformitate cu condițiile prezentului Contract, legislația Republicii Moldova și regulile Sistemelor internaționale și naționale de plăți.

6.2.1. Banca nu poartă răspundere pentru litigiile și divergențele apărute între Procesator, Expeditor și (sau) Beneficiar, în toate cazurile în care astfel de litigii și divergențe nu se referă la obiectul Contractului și la prestarea de către Bancă a serviciilor pentru efectuarea Transferurilor în cadrul Serviciilor Service-ului.

6.2.2. Banca nu poartă răspundere pentru acțiunile efectuate de Procesor la prestarea Serviciilor în cadrul Service-ului „Tips.md”.

6.2.3. Expeditorul și/sau Beneficiarul care consideră că drepturile lor au fost încălcate ca urmare a neexecutării sau a executării necorespunzătoare de către Bancă a obligațiilor sale prevăzute la p. 3.3. al Contractului, precum și a altor obligații privind realizarea transferurilor bănești cu utilizarea Cardurilor, expediază prin trimitere poștală, Procesatorului o reclamație scrisă, care trebuie să conțină esența cererii înaintate, motivele acesteia și toate detaliile Expeditorului și/sau ale Beneficiarului. Termenul limită pentru ca Procesatorul să răspundă la reclamația care conține pretenții justificate ale Expeditorului și/sau ale Beneficiarului este de cincisprezece (15) zile lucrătoare. Procesatorul are dreptul de a nu examina reclamațiile anonime sau reclamațiile care nu permit identificarea Expeditorului și/sau a Beneficiarului pe baza datelor furnizate de aceștia.

6.3. Procesatorul nu poartă răspundere pentru consecințele directe sau indirecte ale utilizării sau imposibilității de a utiliza Service-ul „Tips.md” și/sau pentru pierderile cauzate Expeditorului și/sau Beneficiarului și/sau terților ca urmare a utilizării, neutilizării sau imposibilității de a utiliza Service-ul sau a unor componente  și/sau funcțiile acestuia, inclusiv din cauza unor posibile erori sau disfuncționalități, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege. 

6.3.1. În cazul neexecutării sau a executării necorespunzătoare de către Procesator a obligațiilor sale, stabilite în punctul 3.1. al contractului, precum și a altor obligații ce țin de asigurarea funcționării Service-ului „Tips.md”, Expeditorul și/sau Beneficiarul are dreptul să expedieze prin trimitere poștală, Procesatorului o reclamație scrisă, care trebuie să conțină esența cererii înaintate, motivele acesteia și toate detaliile Expeditorului și/sau ale Beneficiarului. Termenul limită pentru ca Procesatorul să răspundă la reclamația care conține pretenții justificate ale Expeditorului și/sau ale Beneficiarului este de zece (10) zile lucrătoare. Procesatorul are dreptul de a nu examina reclamațiile anonime sau reclamațiile care nu permit identificarea Expeditorului și/sau a Beneficiarului pe baza datelor furnizate de aceștia.

6.4. Procesatorul și Banca sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, în cazul în care o astfel de neexecutare este cauzată de cazuri fortuite (forță majoră), inclusiv dezordine în masă, acțiuni prohibitive ale autorităților, calamități naturale, incendii, catastrofe, defecțiuni ale rețelelor de telecomunicații și de electricitate, acțiunile programelor malware, precum și acțiuni neloiale ale unor terți care vizează obținerea accesului neautorizat sau dezactivarea software-ului sau hardware-ului   

6.5. Beneficiarul declară și garantează că este titularul Cardului pe care îl utilizează pentru a primi Transferuri prin intermediul Service-ului și că îl utilizează în mod legal. Beneficiarul se obligă să despăgubească Procesatorul și/sau Banca și/sau terții împotriva tuturor pierderilor care au survenit sau pot surveni Procesatorului și/sau Băncii și/sau terților ca urmare a încălcării de către Beneficiar a garanțiilor și declarațiilor prevăzute în prezentul punct, față de Procesator și/sau Bancă și/sau terți, respectiv.

 

6.6. Expeditorul declară și garantează că este titularul Cardului pe care îl utilizează pentru a efectua Transferuri prin intermediul Service-ului și că îl utilizează în mod legal, în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. Expeditorul se obligă să despăgubească Procesatorul și/sau Banca și/sau terții împotriva tuturor pierderilor care au survenit sau pot surveni Procesatorului și/sau Băncii și/sau terților ca urmare a încălcării de către Expeditor a garanțiilor și declarațiilor prevăzute în prezentul punct, față de Procesator și/sau Bancă și/sau terți, respectiv.

6.7. Beneficiarul declară și garantează că este titularul Cardului pe care îl utilizează pentru a primi Transferuri prin intermediul Service-ului și că îl utilizează în mod legal, în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. Beneficiarul se obligă să despăgubească Procesatorul și/sau Banca și/sau terții împotriva tuturor pierderilor care au survenit sau pot surveni Procesatorului și/sau Băncii și/sau terților ca urmare a încălcării de către Beneficiar a garanțiilor și declarațiilor prevăzute în prezentul punct, față de Procesator și/sau Bancă și/sau terți, respectiv

6.8. Beneficiarul soluționează de sine stătător orice litigiu cu Expeditorii, apărut în cazul în care Expeditorul nu este de acord cu suma transferului după executarea cu succes a Transferului, efectuat în conformitate cu condițiile prezentului Contract. 

6.8.1. În cazul în care Beneficiarul primește acces neautorizat la datele cu caracter personal ale Expeditorului, Beneficiarul se angajează să despăgubească în totalitate Procesatorul pentru pierderile suferite ca urmare a reclamațiilor (cererilor) Expeditorului. 

6.9. Toate litigiile și divergențele dintre Părți apărute pe marginea prezentului Contract sau în legătură cu acesta, care nu au fost soluționate pe calea negocierilor între părți, vor fi soluționate de Curtea de Arbitraj din or. Chișinău, aplicând dreptul material și procedural al Republicii Moldova. 

  

7.  CONFIDENȚIALITATE ȘI DATELE CU CARACTER PERSONAL

  

7.1. Părțile se angajează să nu divulge nici o informație primită în timpul executării contractului care este confidențială pentru oricare dintre Părți (denumite în continuare „informații confidențiale”), cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. Prin „Informații confidențiale” în cadrul Contractului înseamnă informații nepublice a căror divulgare poate cauza pierderi și/sau afecta reputația comercială a oricăreia dintre Părți, inclusiv (dacă este cazul): 

                     informații privind datele personale ale Expeditorului și ale Beneficiarului; 

                     privind condițiile prezentului Contract; 

                     privind Serviciile prestate ale Service-ului, volumul Transferurilor; 

                     privind cantitatea și suma Transferurilor, informații despre care este transmisă Beneficiarului; 

                     orice alte informații primite de către Părți în timpul executării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, cu excepția cazului în care o Parte este obligată să furnizeze astfel de informații în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

7.2.              Faptul încheierii prezentul Contract nu este considerat de către Părți ca fiind o informație confidențială. 

7.3.              La prelucrarea datelor cu caracter personal Banca se obligă să respecte în totalitate prevederile Legii privind datele cu caracter personal și actelor normative emise în aplicarea acesteia. În temeiul prezentului Contract, Expeditorul și/sau Beneficiarul nu prelucrează date cu caracter personal și nu au acces la datele cu caracter personal prelucrate de către Bancă.

 

8.  TERMENUL DE VALABILITATE ȘI MODUL DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 

8.1. Prezentul Contract este valabil pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni calendaristice de la data încheierii.

8.2. Durata prezentului acord se prelungește automat cu 12 (douăsprezece) luni calendaristice în cazul în care Beneficiarul nu înștiințează Procesatorul cu privire la refuzul său de a prelungi prezentul Contract cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data expirării (inclusiv expirarea unei prelungiri). O astfel de înștiințare nu este considerată de către Părți ca fiind o reziliere unilaterală a prezentului Contract.

8.3. Oricare dintre părți poate renunța unilateral la executarea ulterioară a prezentului Contract. În acest scop, aceasta notifică în scris celeilalte Părți intenția sa cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data prevăzută pentru reziliere, cu excepția cazului în care prezentul Contract prevede altfel. Notificarea trebuie să fie făcută în scris, pe suport de hârtie, și să conțină motivul rezilierii Contractului. Refuzul Procesatorului de a execute Contractul, este exprimat, inclusiv, prin restricționarea accesului Beneficiarului la Service și la contul personal al Beneficiarului. 

8.3.1. În cazul prevăzut în acest punct, Procesatorul și Banca au dreptul de a rezilia unilateral Contractul în orice moment, fără notificare prealabilă a Părților. Procesatorul poate bloca accesul Beneficiarului la Service în cazul unei încălcări a punctului 1.6 din Contract, precum și în cazul, în care Procesatorul și/sau Banca consideră că acțiunile Beneficiarului sunt frauduloase sau sunt menite să submineze reputația Procesatorului și/sau a Băncii prin restricționarea accesului Beneficiarului la Contul personal.  

8.4. Toate celelalte obligații ale Părților care decurg din prezentul Contract înainte de reziliere rămân în vigoare până la executarea integrală a acestora. 

 

9.  ALTE CONDIȚII

  

9.1. Procesatorul și Banca, acționând împreună și de comun acord, au dreptul de a modifica condițiile Contractului. Modificările efectuate de către Procesator și Bancă în contract vor deveni obligatorii pentru Părți după 7 (șapte) zile calendaristice de la data la care Procesatorul și Banca au postat noua versiune a Contractului la adresa https://tips.md/.

9.2. Părțile recunosc că toate notificările și corespondența au fost expediate în mod corespunzător dacă sunt expediate în scris la adresa indicat în Contract. În același timp, Părțile recunosc următoarele ca fiind mijloace adecvate de notificare în cadrul Contractului: 

                     prin postarea de informații pe Site și/sau în Contul personal al Beneficiarului pentru a notifica modificări ale textului Contractului, a mărimii comisionului, ale altor documente cu privire la cerc larg de persoane, precum și abateri de la modul și programul de funcționare a Procesatorului și a Service-ului; 

                     prin postarea de informații de către Procesator și/sau Bancă în Contul personal al Beneficiarului - pentru anunțuri și știri care privesc atât publicul larg, cât și Beneficiarul personal;

                     prin utilizarea e-mailului - pentru notificările expediate de către Procesator Beneficiarului cu privire la evenimente care privesc atât publicul larg, cât și Beneficiarul personal. 

 

            În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) și art.14 alin.(1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozit pe venit este venitul obținut de persoanele fizice rezidente cetățeni, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilitățile acordate de angajator, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul, conform Capitolului 4 ,,Scutiri și alte deduceri” din Titlul II al Codului fiscal. Prin prisma prevederilor art. 18 lit. o) și art.20 din Codul fiscal, veniturile sub formă de bacșiș constituie surse de venit impozabile, care urmează a fi impozitate, conform art.15 lit. a) din Codul fiscal, la cota de 12%. În acest sens, persoanele fizice menționate, nu mai târziu de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, urmează să-și determine obligația fiscală aferentă impozitului pe venit prin completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) indicînd la codul C4 ”Alte venituri impozabile” suma venitului sub formă de bacșiș.